top of page
page-4.jpeg

Our Services

page-2.jpeg
ทีมงานโมดูล่าร์ุอมพาวด์มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมนำการแก้ไขปัญหาลูกค้าด้วยประสบการณ์ผ่านความรับผิดชอบในงานบริการ

งานซ่อมและงานบริการ

  • ซ่อมและปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และประตูห้องเย็นเก่า

  • ย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงขนาดห้องเย็น

  • รับซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องเย็นที่ชำรุด เช่น อุปกรณ์และฮีตเตอร์ ประตูห้องเย็น กล่องปรับความดัน โคมไฟในห้องเย็น ราวกันชน ฯลฯ

  • รับปรึกษาและออกแบบสร้างห้องเย็น และห้องฉนวนควบคุมอุณหภูมิทุกชนิด

bottom of page