top of page

รู้จัก Modular Compound ผู้ผลิตห้องเย็นมากว่า 40 ปี

build-a-cold-room-selling-cold-rooms.jpg

เกี่ยวกับ โมดูล่าร์ คอมพาวน์

บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจใน พ.ศ. 2525 ดำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนโพลียูรีเทนเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย ดูแลโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ 

 

กว่า 40 ปีที่ได้ดำเนินการ เราได้เก็บเกี่ยวความเชี่ยวชาญ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการฉีดฉนวนโพลียูรีเทนเข้าไปในแบบหล่อ รวมถึงการประกอบต่อห้องเย็นโดยใช้ตะขอแคมล็อกซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  ไม่เพียงเท่านี้ เรายังใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการลดและเลิกการใช้สารเรือนกระจกในกระบวนการผลิตฉนวนภายใต้ความสนับสนุนจากหน่วยงานของสหประชาชาติและธนาคารโลกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 โดยใช้ Cyclopentane แทนก๊าซเรือนกระจก หยุดการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน 

 

ด้วยคุณภาพของห้องเย็นสำเร็จรูป และบริการจากทีมงานที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ โมดูล่าร์ คอมพาวด์ กลายเป็นผู้นำในการผลิตห้องเย็นที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานตลอดระยะเวลาที่ผ่าน และก้าวต่อไป เราจะยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา
 

IMG_8999.JPG

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตและติดตั้งห้องเย็นทั้งประเทศไทย โดยนำเอานวัตกรรมมาใช้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ตลอดระยะเวลา 40 ปี โมดูล่าร์ คอมพาวด์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าของเรา โดยให้ความสำคัญในมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การให้บริการ รวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร ทำให้ได้รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณมากมาย ดังนี้

มาตรฐาน

 • พ.ศ. 2564

  • Bureau veritas CertificationISO 9001 : 2015 

 • พ.ศ. 2559 

  • ใบประกาศ Safety Audit Certificate จาก Chem-Safe Consultants ศูนย์ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาด้านการบริหารความปลอดภัย สารเคมี วัตถุอันตรายและสินค้าอันตราย

 • พ.ศ. 2550-2551/2556-2557 

  • รางวัล Thailand Chapter of American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc. จาก ASHRAE Thailand Chapter สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2532  

  • รางวัล สถานประกอบการดีเด่นประเภทประกอบการติดตั้งห้องเย็นสําเร็จรูปฉนวนโพลียูรีเทน ประจําปี 2532 จากคณะกรรมการร่วมด้วยหนังสือพิมพ์พื้นฐาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • พ.ศ. 2563

  • ใบประกาศ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จาก Green Industry (กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 • พ.ศ. 2561

  • รางวัล โครงการลดและเลิกใช้สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนในประเทศไทย ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2566-2561 จากธนาคารออมสินและธนาคารโลก

  • ใบประกาศ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการยกระดับและจัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • พ.ศ. 2560

  • รางวัล โครงการการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคอร์บอน ( HCFCs ) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

 • พ.ศ. 2553 

  • ใบประกาศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิค Lean Nanufacturing จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • พ.ศ. 2543 

  • ใบประกาศ Successful completed the Ozone Depleting Substance Phaseout Project under the

  • Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้านคุณภาพแรงงานและบุคลากร

 • พ.ศ. 2560 

  • ใบประกาศ โครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

  • ใบประกาศ การดําเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • พ.ศ. 2558

  • รางวัล โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

bottom of page